Podklady k volbě v roce 2017

Welcome to Alice Němcová Tejkalová website. Dr. Němcová Tejkalová is a candidate for the Dean’s elections at the Faculty of Social Sciences at Charles University.

The website was published on 24th October 2017 in continuity and as a reaction to the first elections which took place on 17th October 2017. The second elections would take place on 31st October 2017.

Dear colleagues,

My decision to run again was based on the trust of senators who voted for me in the first elections, the support of members of our Faculty’s academic community and my personal belief that one should never run away in the middle of the work.

Let me first introduce the basic priorities with which I run:

 • I want the Faculty to be the social science faculty of first choice for the best students, academics and researchers. I want our graduates to be the most desirable by employers.
 • I will focus on the connection among fields of study and research at both the faculty and university level.
 • I will improve the conditions and position of our PhD. students.
 • I will extend cooperation with prestigious foreign universities.
 • I want to modernize the Faculty and reduce the bureaucracy.
 • I will keep an eye on the Jinonice project to bring a modern background for both study and research.
 • I will support student activities.
 • I wish us to be heard, as the expert voice of those within the Faculty should be louder in the public space.

Here on this website you will find the proposed development of our Faculty within the next four years, my CV and list of publications. Also included is information on the topic of the two-year-old cause that was resurrected in a distorted version in an attempt to discredit me during previous elections. The Q&A section including links to original documents from that time clarifies the statements of those involved and strongly refutes claims I would not solve the “publishing cause” in 2015 or was vague on the issue of publishing ethics.

As shown from the uploaded documents, my response was swift and effective from the time of Dr. Reifová’s resignation. The Faculty management could not provide me with the appropriate tools to resolve the situation, so I immediately began my own efforts to work out the complex situation that had arisen under my predecessor (I had been the director of the Institute of Communication Studies and Journalism just from January 2015) and I was able to arrive at a solution within a couple of months.

At the same time, I would like to assure everyone that it was exactly this very unpleasant, but valuable experience (during the solution of which it became evident that it was not by a long sight only our Institute’s issue) which led me to critical consideration of the Faculty’s scientific policy, the necessity of quality and unbiased science evaluation and intense educative work. I strongly believe that with the support of the Vice-Dean for Science and Research I can apply this knowledge and insight if elected.

With many thanks for your support.

Sincerely,

Alice N. Tejkalová

Vítejte na stránce PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D., která kandiduje ve volbách na funkci děkana FSV UK.

Stránka byla zveřejněna 24. října 2017 v návaznosti a v reakci na první volbu kandidáta/kandidátky na funkci děkana FSV UK, která proběhla 17. října 2017. Druhá volba se uskuteční 31. října 2017.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do druhé volby jsem se rozhodla jít na základě důvěry senátorek a senátorů, kteří mě volili v první volbě, podpory členek a členů akademické obce naší fakulty i vlastního přesvědčení, že se nemá utíkat od rozdělané práce.

Dovolte mi hned v úvodu představit, s jakými základními prioritami kandiduji:

 • Chci, abychom byli sociálně-vědní fakultou první volby pro nejlepší studenty, pedagogy a vědce. A aby naši absolventi byli nejžádanější pro zaměstnavatele.
 • Zaměřím se na propojení oborů ve výzkumu i ve výuce na fakultní i univerzitní úrovni.
 • Zlepším podmínky a postavení doktorandů na fakultě.
 • Rozšířím spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami.
 • Chci zmodernizovat fungování fakulty a zjednodušit byrokracii.
 • Dohlédnu na to, aby jinonický projekt přinesl moderní zázemí pro studium a vědu.
 • Podpořím aktivity studentských spolků.
 • Přeji si, abychom byli slyšet. Aby byl expertní hlas lidí z naší fakulty ve veřejném prostoru výraznější.

A co na těchto stránkách najdete? Koncepci rozvoje naší fakulty v příštích čtyřech letech, můj životopis a publikační přehled. A také informace k již uzavřené, dva roky staré kauze, která se v hodně pokroucené podobě stala pokusem o diskreditační téma těchto voleb a oživila tehdy šířené nepravdy. Sekce otázek a odpovědí včetně původních dokumentů z dané doby  a časová osa událostí pomáhají ověřit tvrzení nejrůznějších stran a ukazují, že není pravda, že bych „publikační kauzu“ v roce 2015 neřešila a k etice publikování přistupovala s rezervou.

Z přiložených dokumentů vyplývá, že v době, kdy tajemnice pro vědu Irena Reifová rezignovala na svou funkci a proděkan pro vědu nebyl s to poskytnout k řešení této situace odpovídající nástroje a dostatečné informace, jsem se neprodleně pustila do řešení komplikované a spletité záležitosti, která vznikla již za mého předchůdce (ředitelkou IKSŽ jsem od ledna 2015) a dokázala z ní vyvodit důsledky během několika měsíců.

Zároveň bych chtěla všechny ujistit, že právě tato nepříjemná, ale cenná zkušenost (při jejímž následném řešení se ukázalo, že s kvalitou některých publikací a některými publikačními strategiemi neměl problém jen náš institut) mě vedla k intenzivnímu uvažování nad vědní politikou fakulty, nutností sdílení zkušeností, kvalitního a nezaujatého hodnocení a intenzivní osvětové práce, a věřím, že se nám vše podaří s proděkanem pro vědu, budu-li zvolena, aplikovat.

S poděkováním za dosavadní přízeň

Alice N. Tejkalová